• vmw-hp-company-remote-work

  VMware Uzak ?? Gücünüzü Hayata Ge?irmeye Yard?mc? Olabilir

  Kesinti ya?anan d?nemlerde i? operasyonlar?n?n devam etmesini sa?lamak tüm kurulu?lar i?in kritik ?nem ta??r. Tüm uygulamalara ve ayg?tlara hem sürekli hem de güvenli eri?im sunarken ayn? zamanda BT'yi istek üzerine uzak kullan?c?lara ?l?eklendirerek nas?l üretken ve ba?l? bir uzak dijital i? gücü olu?turabilece?inizi ??renin.

  Nas?l Oldu?unu Okuyun 

  Haberler ve ?ne ??kanlar

  VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

  Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

  Yeni ?zellikleri ??renin 

  vSphere 7: En Büyük Sürümümüz Genel Kullan?ma Sunuldu

  vSphere'in bulut i?letim modeli i?in nas?l temel yap? ta??na d?nü?tü?ünü g?rün.

  Hemen ?zleyin 

  Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

  Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

  Modern Uygulamalar Burada 

  vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

  Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

  vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

  VMware Cloud'u Deneyimleyin

  Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

  VMware Cloud'u Ke?fedin 
  BT ?nceli?iniz Ne?
  Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

  VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

  vSphere'i Deneyin

  Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  NSX Data Center'? Deneyin

  SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

  vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

  Daha Fazla Bilgi 

  Workspace ONE'? Deneyin

  Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

  ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

  Makaleyi Okuyun
  琪琪电影院yy480线